top of page

Četrta javna razprava

V sklopu projekta Celostna prometna strategija občine Tolmin, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo 19. januarja 2017 v prostorih Občine Tolmin izvedli zadnjo, četrto javno razpravo, da bi opredelili ukrepe za trajnostno usmerjeni razvoj prometa v občini.

V drugi fazi smo v podfazi opredelitve vizije in prednostnih nalog po novembrski delavnici na Mostu na Soči

in tretji javni razpravi v Tolminu izoblikovali dolgoročno vizijo, po kateri naj bi se občina Tolmin kot subregionalno, gospodarsko in izobraževalno središče regije razvila v pomembno stičišče upravnih in turističnih poti, ohranjala naravno in kulturno dediščino ter spodbujala trajnostno mobilnost in socialno vključenost.

 

Kot dnevno urbano središče bo stremela k preprostemu dostopu z javnim potniškim prometom in krepitvi turizma z urejenimi peš in kolesarskimi potmi med mestom in okoliškimi naselji.

Tolmin si bo prizadeval postati mesto, prijazno pešcem, kolesarjem ter gibalno in senzorično oviranim, ki uspešno povezuje središče mesta in naselja v trajnostno usmerjeno občino.

Na temo vizije prometne ureditve občine Tolmin si bo mogoče v februarju ogledati tudi razstavo.

Na četrti javni razpravi pod vodstvom Tjaše Podgornik in Polone Filipič smo na podlagi opredeljene vizije posebno pozornost namenili opredelitvi ukrepov.

Razprave so se poleg občanov udeležili tudi predstavniki Občine Tolmin, Društva za ohranjanje in razvoj Tolmina, Avto-moto društva Tolmin, Komunale Tolmin, Krajevne skupnosti Dolje - Gabrje, Gimnazije Tolmin in Konjeniškega društva doline Idrijce.

Dogodek se je začel s predstavitvijo omenjene vizije, v nadaljevanju pa sta sledila opredelitev strateških ciljev in pregled namenov, ciljev in učinkov ukrepov v okviru posameznega stebra trajnostne mobilnosti.

Opredeljeni ukrepi so obsegali tako imenovane mehke ukrepe, ki ne vključujejo nujno tudi velikega finančnega vložka, in tako imenovane trde ukrepe, za katere je zaradi narave izvajanja potreben večji finančni vložek.

Vsi udeleženci so bili nato povabljeni k opredelitvi in izboru dveh najpomembnejših ukrepov v okviru petih prometnih stebrov.

V stebru HOJA so izmed mehkih ukrepov tako izbrali izdelavo občinskih smernic za urejanje površin za pešce, posodobitev oziroma izdelavo načrta širitve peš omrežja, promocijske in ozaveščevalne dejavnosti hoje (izvajanje „peš busa“ v vrtcih in osnovnih šolah) ter spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa v dogovoru z delodajalci.

Med trdimi ukrepi pa je največ glasov prejel predlog za razširitev omrežja pešpoti, ureditev obstoječih površin za pešce ter manjkajočih delov pločnikov v mestu, naseljih in med naselji (širitev pločnikov, odstranjevanje ovir, obnova urbane opreme), temu sta z le malo manj glasov sledila predloga za gradnjo manjkajočih delov pločnikov v naseljih (npr. Tolmin, Volče, še posebej do glavnih ciljev potovanj – storitvene dejavnosti, trgovine, šola, gimnazija in vrtec) ter izboljšanje peš povezav med Tolminom in Poljubinjem (proučitev možnosti brvi za pešce in kolesarje čez Tolminko, med Tolminom ter Zatolminom, Doljami in Volčami).

V stebru KOLESARJENJE je med mehkimi ukrepi najvišje mesto zasedel predlog za izdelavo registra črnih točk in odpravo teh.

Na seznamu trdih ukrepov je večino glasov pridobil predlog za dopolnitev kolesarskih povezav med občinami (gradnja kolesarske poti Tolmin–Kobarid po levem bregu Soče, dograditev kolesarske poti proti Mostu na Soči), večjo podporo udeležencev je prejel tudi predlog za dopolnitev kolesarskih povezav med naselji (gradnja kolesarske steze ob predvideni obvoznici in ob vseh gradnjah cest, proučitev možnosti gradnje brvi za kolesarje čez Sočo med Tolminom in Čiginjem).

 

V stebru JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA (JPP) sta med mehkimi ukrepi večino glasov prejela predloga za študijo in optimizacijo avtobusnega prometa (proučitev možnosti uvedbe krožne linije Tolmin–Volče–Čiginj–Most na Soči–Prapetno–Poljubinj–Tolmin) in uvedbo prevoza na klic v območja brez ustreznih povezav JPP.

Na seznamu trdih ukrepov pa je največ glasov dobil predlog za proučitev možnosti uvedbe tako imenovanega avtobusa „Hop-on Hop-off“ za turiste in prebivalce.

V sklopu mehkih ukrepov je v stebru MOTORNI PROMET je ob koncu izbora vodil predlog za sprejetje tehničnih smernic za načrtovanje umirjanja prometa – zmanjšanje hitrosti vozil na območjih osnovne šole in gimnazije v Tolminu, v ožjem središču Tolmina in v drugih središčih naselij. Med mehkimi ukrepi po izboru udeležencev pa je z večino glasov vodi predlog za obroč Tolmin.

Celostna prometna strategija, v kateri bodo zarisane smernice trajnostnega razvoja prometa v nadaljnjih letih,

je tako ključno inovativno orodje pristopa k načrtovanju prometa, ki klasične metode načrtovanja nadgrajuje z vključevanjem in sodelovanjem javnosti.

 

Občina bo v okviru izdelave projekta zato z izdelovalcem izvedla še zadnje korake, in sicer delavnici z izbranimi predstavniki ključne zainteresirane javnosti, obravnavo in sprejetje izdelane strategije ter sklepno prireditev na prostem.

 

Vljudno vabljeni k spremljanju še zadnjih aktivnosti pri oblikovanju celostne strategije za prometno prihodnost občine Tolmin.

bottom of page