top of page

Za trajnostno mobilnost občine Tolmin

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA SPREJETA NA OBČINSKEM SVETU

Na seji občinskega sveta je bila 30. maja uspešno sprejeta Celostna prometna strategija občine Tolmin.

V sodelovanju s konzorcijem podjetij b22 d.o.o., PNZ d.o.o., MK projekt d.o.o. in podizvajalci se je tako zaključil enoletni projekt priprave Celostne prometne strategije (CPS), katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. V namen razvoja urbane mobilnosti in vzpostavitve trajnostnega prometnega sistema v občini smo, na podlagi novih smernic in skladno s predhodnimi dokumenti Občine Tolmin, v treh fazah dosegli zadane cilje in dosledno nadgradili klasične metode prometnega inženiringa z aktivnim vključevanjem in sodelovanjem javnosti. V zadnji, četrti fazi sledita še izvajanje strategije in učenje iz izkušenj, krog pa bo sklenjen z ocenami dosežkov in učinkov.

Slika 1:    Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (vir: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 2012)

V procesu priprave novega strateškega dokumenta smo uvodoma zagotovili pogoje uspešnosti načrtovanja in izvajanja dejavnosti. To v praksi pomeni izvedbo sestankov in usklajevanj, izvedbo samoocene, opredelitev časovnega načrta, območja odgovornosti, koordinacije in pristopa ter načrt vključevanja in obveščanja javnosti. Vključevanje javnosti je namreč bistvenega pomena za izvedbo projekta ter eno poglavitnih vodil, saj celostno načrtovanje prometa pomeni načrtovanje za ljudi, v primerjavi s preteklim načrtovanjem, s poudarkom na avtomobilih in motornem prometu.

Slika 2: Obrnjena prometna piramida

​Zaradi tega smo tekom celotnega obdobja trajanja projekta uspešno izvedli štiri javne razprave in več delavnic pod vodstvom Tjaše Podgornik in Polone Filipič, opravili javnomnenjske raziskave - ankete za splošno in ključno zainteresirano javnost ter trideset intervjujev  in izdali informativno zloženko.     

Slike 3-5: Vključevanje občanov v proces izdelave CPS na javnih razpravah in delavnicah

Na tretji javni razpravi smo, zahvaljujoč sodelujočim občanom, oblikovali vizijo, ki se glasi:

 

»Občina Tolmin je subregionalno, gospodarsko in izobraževalno središče regije. Je pomembno stičišče upravnih in turističnih poti, ohranja naravno in kulturno dediščino, spodbuja trajnostno mobilnost in socialno vključenost. Kot dnevni urbani center je enostavno dostopna z javnim potniškim prometom in krepi turizem z urejenimi peš in kolesarskimi potmi med mestom in okoliškimi naselji. Tolmin je mesto prijazno pešcem, kolesarjem in gibalno ter senzorično oviranim, ki uspešno povezuje center in naselja v trajnostno naravnano občino.«

Pripravili smo tudi razstavo o viziji prometne ureditve v občini, na kateri smo ob spremljavi pevskega zbora Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin podelili nagrade sodelujočim v anketni raziskavi o prometu in javnih površinah v občini.

Slika 6: Javnomnenjske raziskave - anketa o prometu in javnih površinah v občini Tolmin

Sliki 7-8: Razstava o viziji razvoja prometa v občini Tolmin in podelitev nagrad sodelujočim v anketi

Vizija je bila osnova za nadaljnje delo, saj je predstavlja vodilo za izdelavo akcijskega načrta, ki sloni na strateških in operativnih ciljih ter na poti do sodobno organiziranega prometa v občini predvideva pet ključnih področij ukrepanja z jasno opredeljenimi cilji in merljivimi ciljnimi vrednostmi na podlagi določenih kazalnikov, ki so časovno opredeljeni.

 

1. Povečati prometno varnost in zdravje ljudi.

2. Izboljšati dostopnost javnih površin in s tem kakovost življenja za vse skupine      prebivalcev v občini (otroke, invalide, socialno ogrožene …).

3. Zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini.

4. Podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje investitorjev.

5. Podpirati turistični razvoj občine.

6. Prispevati h kakovostnemu okolju.

Slika 9: Strateški cilji za uresničevanje zastavljene vizije

​Pet ključnih področij ukrepanja  ali tako imenovani stebri uspešne prihodnosti vključujejo aktivnosti na področju trajnostnega načrtovanja, hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in motornega prometa.

Slika 10: Stebri uspešne prihodnosti

Prvi steber - trajnostno načrtovanje, predvideva naslednje ukrepe: organizacijo dela občinske uprave, sprejetje, zagon, revizijo in prenovo strategije, spremljanje kazalcev na področju mobilnosti, sistem vključevanja javnosti, preveritev in po potrebi uskladitev prostorske politike občine, pripravo uravnoteženega občinskega proračuna, izdelavo in pobude za izdelavo mobilnostnih načrtov, načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti z različnimi deležniki, nadgradnjo sistema informiranja (info točke) ter promocijske in ozaveščevalne aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Bistvo in namen izbranih ukrepov prvega stebra je doseganje cilja vzpostavitve celostnega prometnega načrtovanja.

 

Cilj drugega stebra (hoja) je zlasti uveljavitev hoje kot pomembnega potovalnega načina. Zaradi tega so v akcijskem načrtu opredeljeni trije glavni ukrepi: izgradnja nove in izboljšanje obstoječe infrastrukture za pešačenje, načrtovanje ureditev za povečanje privlačnosti pešačenja ter izboljšanje varnosti peš površin.

 

Tretji steber, kolesarjenje, predvideva pet ukrepov za oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja: izgradnjo nove in izboljšane obstoječe infrastrukture za kolesarjenje, načrtovanje ureditev za povečanje privlačnosti kolesarjenja, ureditev in postavitev kakovostnih in varnih parkirišč za kolesa, izboljšanje varnosti kolesarskih površin ter spodbujanje kolesarjenja.

V namen razvoja privlačnega javnega potniškega prometa (JPP), ki predstavlja četrti steber, je ravno tako predvidenih pet ukrepov: izboljšanje avtobusnih prevozov, izboljšanje železniških prevozov, načrtovanje turističnih prevozov, integracija sistemov JPP ter informacije o JPP.

 

Zadnji steber, motorni promet, katerega namen je spremeniti navade uporabnikov motoriziranega prometa, pa predvideva štiri ukrepe: izgradnjo nove in izboljšanje obstoječe infrastrukture, načrtovanje ukrepov za mirujoč promet, izboljšanje varnosti motornega prometa in okolju prijazna vozila.

 

Predvideni ukrepi vsakega stebra za dosego začrtanih ciljev so bili skrbno izbrani, tako da so v skladu s strateškimi in operativnimi cilji ter so družbeno koristni, trajnostni, izvedljivi, povezljivi in finančno smotrni. Z uspešno sprejeto strategijo se bomo lahko v občini Tolmin prijavili na razne projekte na področju izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja ter drugih vidikov trajnostnega razvoja v občini Tolmin. Izvajanje Celostne prometne strategije pa pomeni začetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja šele zadnji korak reševanja izzivov v prometu. Proces predstavljenega trajnostnega načrtovanja prometa se bo nadaljeval s spremljanjem kazalnikov in revizijo strategije na vsaki dve leti (2019 in 2021) ter prenovo vsakih pet let (2022). 

 

Ob priložnosti zaključevanja projekta in sprejema CPS na Občinskem svetu so se nam občani 3. junija pridružili na sklepni prireditvi na prostem, ki je potekala na parkirišču na Ulici padlih borcev. Pod skupnim imenovalcem osveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti smo izvedli številne aktivnosti s poudarkom na potrebah raznolikih udeležencev v prometu, predvsem ranljivih skupin – obiskovalci so tako lahko preizkusili, na kakšen način se s prostorom srečujejo slepi in slabovidni (MDSS Nova Gorica), najmlajši pa so s kredami ustvarjali podobe trajnostne mobilnosti. Občani so na dogodku lahko prisluhnili nagovoru župana in predstavitvi celostne prometne strategije ter si ogledali razstavo o viziji prometne ureditve v občini. Zahvaljujoč lokalnim in drugim trajnostno usmerjenim društvom, podjetjem in zavodom so spoznali, kako po občini bolj trajnostno – z električnimi avtomobili (Hidria d.o.o., BMW Group Slovenije) kot alternativo starodobnim štirikolesnikom (AMD Tolmin - Kareta) in elektrificiranimi kolesi s pomočjo električnega pogona Roll-eX (Zavod Zadihaj, Inštitut za trajnostno mobilnost, so.p.). Gasilci (GZ Tolmin – PGD Tolmin) pa so poskrbeli za predstavitev specifik posredovanj v prometnih nesrečah z vključenimi električnimi vozili.

Vsem občanom, ki ste aktivno sodelovali pri pripravi dokumenta, se iskreno zahvaljujemo.

Ostanite trajnostno mobilni!

Slike: Zaključna prireditev ob priložnosti zaključevanja izdelave CPS

bottom of page